Valors

mxi_valores

  • Discreció
  • Confidencialitat de la informació
  • Honestedat i transparència
  • Compromís i dedicació
MxI té especial cura en preservar la identitat dels seus clients per salvaguardar la seva imatge empresarial i protegir-la davant tercers
MxI considera la informació i el coneixement com activar claus de l’empresa pel que han de ser objecte d’especial protecció. És per això que declara que tota la informació rebuda explícitament o implícita, interna o externa) serà gestionada sota estrictes criteris de confidencialitat a fi i efecte de limitar el seu ús als corresponents contractes de serveis
MxI sempre de posar en coneixement dels seus clients totes les seves conclusions, opinions, i / o informacions rellevants per a la consecució dels compromisos i acordats en els contractes de serveis.
MxI dedica tots els recursos possibles al seu abast per a la consecució dels objectius acordats.